Veelgestelde vragen

Als de rechter vaststelt dat er sprake is van overlast kan hij een aantal uitspraken doen. De rechter kan uw buren verplichten maatregelen te treffen, een boete opleggen, het huurcontract ontbinden of schadevergoeding opleggen. Het is aan u om te bewijzen dat uw buren daadwerkelijk overlast plegen. Omdat een gerechtelijke procedure kostbaar is, vooral als u de zaak verliest, is het raadzaam om altijd eerst een brief te sturen naar uw buren. U kunt hiervoor onze standaardbrief downloaden of ons een brief op maat laten opstellen.

Heeft u last van burenoverlast in welke vorm dan ook en wilt u dat hier wat aan gedaan wordt? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 – 374 79 76.

Als u een dossier heeft opgebouwd omtrent de overlast die u ondervindt kunt u de overlast beter bewijzen. De bewijslast ligt bij u en daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te vergaren waaruit blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van overlast. In het dossier kunt u onder anderen geluidsopnamen, brieven, een dagboek met klachten en de duur van de klachten en eventuele rapporten van specialisten opnemen.

Wilt u tips over het bijhouden van een dossier? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand webformulier of bel ons op 088 – 374 79 76.

De politie kan voor u optreden als u last heeft van nachtelijke burenoverlast. Zij kunnen uw buren dan een boete opleggen voor nachtelijk burengerucht. Dit kan de relatie met uw buren echter erg verslechteren. Probeer daarom altijd eerst zelf contact met uw buren op te nemen om de overlast te verminderen. U kunt hiervoor onze standaardbrief downloaden of ons een brief op maat laten opstellen.

Heeft u last van geluidsoverlast en wilt u de relatie met uw buren niet aantasten? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 – 374 79 76.

Als er teveel personen in een huis wonen heeft dat al snel als gevolg dat er overlast wordt gepleegd. De eerste stap die u zet als u overlast ondervindt van het feit dat er teveel personen in een huis wonen is het aanspreken van uw buren. Dit kunt u het beste doen door middel van een brief. In de brief verzoekt u uw buren de overlast te verminderen. U kunt hiervoor onze standaardbrief downloaden of ons een brief op maat laten opstellen. Veranderen uw buren niks aan de situatie? Dan kunt u zich wenden tot uw gemeente. Uw buren overtreden dan namelijk hoogstwaarschijnlijk de leefmilieuverordening, het bestemmingsplan of de huisvestingsverordening.

Ondervindt u overlast doordat er in een huis teveel personen wonen? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 – 374 79 76.

Nee dat mogen zij niet. Het is wettelijk verboden om op een erf of terrein handelingen te verrichten waardoor op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid. In eerste instantie is het verstandig om uw buren een brief te sturen waarin u hen verzoekt de overlast te verminderen. U kunt hiervoor onze standaardbrief downloaden of ons een brief op maat laten opstellen. Als zij u hierin niet tegemoet willen komen kunt u zich wenden tot de gemeente. Wanneer zij de overtreding vast hebben gesteld zullen zij maatregelen treffen die de overtreding teniet doen.

Heeft u last van stookoverlast? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 – 374 79 76.

Ook basisscholen en kinderdagverblijven mogen geen overlast plegen. Zij dienen rekening te houden met u als buren. Tegen elk geluid van basisscholen en kinderdagverblijven kunt u iets doen behalve tegen het geluid van spelende kinderen. Basisscholen en kinderdagverblijven hoeven namelijk geen rekening te houden met het geluid van spelende kinderen.

Heeft u last van geluidsoverlast door een basisschool of kinderdagverblijf? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 – 374 79 76.

Wij raden aan om niet direct naar de rechter te stappen maar eerst tot overeenstemming proberen te komen met uw buren door middel van gesprekken. Een gerechtelijke procedure zorgt er vaak voor dat de relatie tussen buren er niet beter op wordt en wellicht kan het probleem zonder een gerechtelijke procedure ook worden opgelost. Daarnaast kan een gerechtelijke procedure erg langdurig en kostbaar zijn.
Daarnaast is het niet bij elke vorm van overlast raadzaam om naar de rechter te gaan omdat enige hinder is toegestaan. Pas als er sprake is van onrechtmatige hinder is er kans dat de civiele rechter een uitspraak zal doen in uw voordeel. Of hinder onrechtmatig is hangt onder anderen af van de ernst van de hinder en de duur daarvan.
Als er sprake is van nachtelijk burengerucht kunt u zelfs aangifte doen bij de politie tegen degenen die u hinder toebrengen. In het Wetboek van Strafrecht is namelijk geregeld dat dit verboden is. De politie moet er op toezien dat dit verbod niet wordt geschonden. Als vervolg op uw aangifte kan het Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging waarna een strafrechtelijke procedure wordt opgestart.

Als gesprekken met of brieven aan uw buren niets opleveren zult u verdere stappen moeten ondernemen om de overlast te laten stoppen. In dat geval is het van belang dat u kunt aantonen dat uw buren daadwerkelijk overlast veroorzaken. Hiervoor dient u de nodige informatie te hebben. Daarom is het raadzaam om alles omtrent de overlast vast te leggen in een dossier. Denk hierbij aan filmpjes, geluidsopnames, brieven en andere documenten waaruit blijkt dat er sprake is van overlast. Het dossier kunt u uiteraard ook opstellen in samenwerking met andere buren als zij ook overlast ondervinden. Hoe meer bewijs u heeft hoe beter.

Als de buren niet stoppen met hetgeen u overlast toebrengt nadat u meerdere malen heeft aangegeven hier last van te hebben of zich niet houden aan de gemaakte afspraken is het aanbevelenswaardig een brief te schrijven. In de brief kun je aangeven dat je nog steeds overlast ondervindt en de buren verzoeken de overlast zo snel mogelijk te beëindiging. In de brief kunt u ook aangeven dat u, wanneer uw buren niet stoppen met hinder veroorzaken, u verdere stappen zal gaan ondernemen. Op deze manier kunt u aantonen dat u de buren genoeg heeft gewaarschuwd en kunt u wellicht tot een oplossing komen met uw buren zonder dat de rechter er aan te pas hoeft te komen.

Als de verhuurder geen maatregelen neemt tegen de medehuurder die overlast veroorzaakt heeft u verschillende manieren waarop u de verhuurder kunt dwingen om in te grijpen. Allereerst kunt u een vordering tot nakoming in laten stellen bij de rechter. U eist dan dat de verhuurder er alsnog voor zorgt dat hij zijn verplichting nakomt. Daarnaast is het mogelijk om een vordering tot nakoming in te stellen. Bij een dergelijke vordering is het mogelijk om nevenvorderingen in te stellen. Mogelijke nevenvorderingen zijn huurvermindering of opschorting van de huurbetaling. Tot slot is het mogelijk om de huurovereenkomst te ontbinden.

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waaruit plichten ontstaan voor zowel de huurder als de verhuurder. Één van de verplichtingen van de verhuurder is het genot van de huurder. Als de verhuurder er niet voor kan zorgen dat de huurder genot heeft van de huur is hij in gebreke. Ook bij burenoverlast kan hier sprake van zijn, maar alleen als de verhuurder wat aan de overlast kan veranderen. Daarnaast moeten de buren die overlast plegen dezelfde verhuurder hebben, tenzij er een overlastbeding is overeengekomen met de verhuurder. De verhuurder is in dat geval verplicht om dit gebrek te herstellen tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die van de verhuurder niet kunnen worden gevraagd. Pas in het geval de verhuurder na melding van de huurder geen maatregelen neemt is de verhuurder de overeenkomst niet nagekomen.

Door bouwen of verbouwen kunnen uw buren u al snel overlast veroorzaken. Denk hierbij aan geluidsoverlast, stankoverlast of een vermindering in privacy of uitzicht. Zo is het mogelijk dat door een uitbouw die te dicht op uw eigen huis wordt gebouwd uw huis of tuin in de schaduw komt te staan. Ook kan het zo zijn dat in de uitbouw een aantal ramen wordt gebouwd die uitkijken op uw eigen huis waardoor uw privacy wordt beperkt. Dit kunnen redenen zijn om de uitbouw als onrechtmatig te kwalificeren. Als uw buren een bouwvergunning van de gemeente hebben betekent dit niet automatisch dat zij elke vorm van hinder mogen veroorzaken. De gemeente kijkt bij het verlenen van de toestemming namelijk niet naar het burenrecht waardoor de regels omtrent burenrecht niet worden meegenomen in de verlening van de vergunning. In het geval hinder ontstaat door uw buren die een bouwvergunning hebben kunt u derhalve alsnog naar de rechter stappen

Niet alle hinder is onrechtmatig, zelfs niet wanneer deze hinder een zekere mate van overlast met zich meebrengt. Als u een gerechtelijke procedure wilt starten is het handig om te weten wanneer hinder onrechtmatig is. Of hinder onrechtmatig is, hangt af van de toegebrachte schade en de aard, ernst, en duur van de hinder. Bij de aard van de hinder kunt u denken aan geluidsoverlast, overlast door een open haard of houtkachel en overlast door bomen en tuinen. Wat betreft de ernst van de hinder is het belangrijk om te weten dat u een zekere mate van tolerantie in acht zult moeten nemen. Niet bij elke kortdurende of kleine vorm van overlast is het handig om te klagen bij uw buren omdat dit de relatie met uw buren aanzienlijk kan aantasten. Naarmate de schade die de hinder veroorzaakt toeneemt zal er eerder sprake zijn van onrechtmatige hinder, maar ook als er geen directe of financiële schade is kan er alsnog sprake zijn van onrechtmatige hinder. Tot slot kunnen de omstandigheden van het geval ervoor zorgen dat er uiteindelijk wel of geen sprake is van onrechtmatige hinder. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw buren een bepaald belang hebben waardoor zij de hinder mogen veroorzaken of dat de uitvoering van maatregelen of bereidheid om maatregelen te nemen ertoe leidt dat de hinder niet onrechtmatig wordt geacht.

Niet alle last die uw buren veroorzaken kan worden aangemerkt als overlast of hinder waardoor u een gerechtelijke procedure kunt starten. Normale woon-leefgeluiden zoals blaffende honden, spelende kinderen en muziek kan bijvoorbeeld niet zomaar worden aangemerkt als burenoverlast. Alleen wanneer dit langdurig of behoorlijk ernstig is kunt u naar de rechter. In het geval van normale woon-leefgeluiden zult u zelf tot een oplossing moeten komen met uw buren. U kunt in gesprek gaan of een brief schrijven. Wij helpen u hier graag bij! Ook bij burenruzies, waarbij buren elkaar over en weer overlast bezorgen, is het aan de buren zelf om tot een oplossing te komen. Pas wanneer er sprake is van onrechtmatige overlast kunt u naar de rechter stappen, maar ook hierbij is het raadzaam om eerst na te gaan of het op te lossen is zonder gerechtelijke procedure. Of er sprake is van onrechtmatige hinder hangt af van de aard, ernst en duur van de hinder en de toegebrachte schade. Voor de rechter zult u moeten aantonen dat alle andere manieren om tot een oplossing te komen kansloos of mislukt zijn. Wij helpen u graag om met uw buren tot een oplossing te komen zonder dat u daarvoor naar de rechter hoeft

Best verkochte standaardbrieven

Download bij Burenoverlast een standaardbrief en pas deze aan naar je eigen situatie. Zo heb je snel een brief geschreven door een gespecialiseerde advocaat tegen je buren overlast.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u een vraag of een specifiek probleem? Neem gerust contact op met onze juridische intakebalie. Wij behandelen uw vraag z.s.m. en u ontvangt vandaag nog een reactie op uw vraag. Uw bericht wordt veilig & betrouwbaar verzonden over SSL.

Bel: 088 - 374 79 76 voor een gratis intakegesprek. Of vul ons formulier in: